Vaalikonevastaukseni 2022

 

Sanoma – vaalikonevastaukset:

 

Julkisten terveyspalvelujen maksullisuus on hyvä asia.

Osittain eri mieltä (OEM)
Terveyspalveluiden maksut eivät saa olla niin korkeita, että ne estäisivät ketään hoitamasta terveyttään. Nykyinen maksutaso on kohtuullinen, kun silloinkin, jos palveluita tarvitsee paljon, lopulta maksukatto rajaa kustannusten nousemista. On kohtuullista, että palveluista joutuu hieman maksamaan. Ongelmallista sen sijaan on, että eri terveyspalveluilla, kuten terveyskeskusaksuilla ja lääkkeillä, on omat maksukattonsa, jolloin kokonaiskustannus voi nousta hankalan suureksi.

 

Mielenterveyteen liittyvissä ongelmissa on taattava oikeus saada hoitoa tietyn ajan, esimerkiksi seitsemän päivän sisällä, vaikka se lisäisi kustannuksia.

Täysin samaa mieltä (TSM)

Mielenterveyspalveluissa avun saaminen on usein kohtuuttoman hidasta ja vaikeaa, vaikka avun tarve voi olla yhtä kriittinen kuin fyysisissäkin sairauksisssa.

 

Palvelusetelin käyttöä tulisi lisätä jonojen purkamiseksi. 

TSM

Yksityinen voi hyvin täydentää palveluiden tarjontaa ja on tärkeä apu erityisesti silloin, kun julkinen ei yksin pysty tarjoamaan palveluita kohtuullisessa ajassa. On myös hyvä olla vertailukohtia ja kirittäjiä palveluiden kehittämiseksi.

 

Paperittomille eli oikeudetta maassa oleskeleville ihmisille on taattava oikeus kiireellisten terveyspalvelujen lisäksi kroonisten sairauksien hoitoon, suun terveydenhoitoon ja rokotuksiin.

TSM

Terveydenhoito on ihmisoikeus.

 

Mielenterveysongelmien ehkäisyyn ja hoitoon käytettävää osuutta terveydenhoidon menoista on kasvatettava. 

TSM

Mielenterveysongelmat on merkittävä sairausryhmä ja mielenterveysongelmien hoitamattomuudesta koituu paitsi suuri inhimillinen kärsimys, myös merkittävä taloudellinen haitta.

 

Kodin ulkopuolelle sijoitettujen lasten palveluita pitäisi siirtää yrityksiltä enemmän julkisen puolen hoidettavaksi. Nyt valtaosa lastensuojelulaitosten ylläpitäjistä on yksityisiä yrityksiä. 

Osittain samaa mieltä (OSM)

 

Alle 25-vuotiaille pitäisi tarjota maksuton ehkäisy. 

OSM

 

Nykyisin koululaisilla on kolme laajaa terveystarkastusta peruskoulun aikana. Määrää tulisi lisätä neljään, vaikka se lisäisi kustannuksia.

OSM

 

Vanhusten kotihoitoon pitäisi tuoda enemmän sähköisiä palveluita kuten videopuheluja ja älylaitteita.

OSM

Sähköiset palvelut voivat auttaa, mutta liikaa ei niiden varaan saa tuudittautua, eikä ole tähän mennessä tuudittauduttukaan. Sähköiset palvelut, esim. kotihoidon työntekijän videopuhelut, turvarannekkeet, lääkemuistuttajat, paikanninpalvelut jne. ovat tärkeä lisäturva vanhusten kotihoidossa. Ne täydentävät kohtaamisia ja muuta hoitoa, mutta eivät voi korvata perinteisiä kontakteja kokonaan.

 

Vanhusten hoivassa pitäisi siirtää painopistettä edelleen kotihoidon puolelle. 

OSM

Yleispätevää sääntöä tähän ei ole. Joillekin sopii parhaiten kotihoito ja usein se on vanhukselle toivotuin tapa, mutta toisille tärkeää on päästä esimerkiksi palveluasumisen piiriin tai yhteisölliseen asumiseen.

 

Kaikki paloasemat on säilytettävä.

OEM

Tilanne- ja aluekohtaista

 

Jokaisessa kunnassa pitää olla vähintään yksi sosiaali- ja terveysasema, vaikka se lisäisi kustannuksia.

OEM

Riippuen etäisyyksistä. Tärkeintä on, että palvelut ovat kohtuullisen matkan päässä ja kohtuullisessa ajassa saavutettavissa, ei niinkään kuntarajat.

 

Ulkomaisten hoitajien tuloa töihin Suomeen on helpotettava työvoimapulan lievittämiseksi.

TSM

Tämä on realistisesti välttämätöntä. Samalla on tärkeää huolehtia suomen kielen taidon tehokasta oppimisesta ja tukea kotoutumista.

 

Jos hoitajista on pulaa, heitä pitäisi houkutella töihin suuremmalla palkalla.

OSM

Myös työhyvinvointi, kohtuullinen työkuorma ja muutoin hyvät työolot ovat tärkeitä.

 

On tärkeämpää luoda keskitettyjä, eri palvelut saman katon alle kokoavia sosiaali- ja terveydenhuollon yksiköitä kuin pyrkiä pitämään palvelut mahdollisimman lähellä.

OSM

On hyvä, että kun todetaan tarve muulle lisähoidolle tai -tutkimukselle, tämäkin palvelu on helposti saatavissa, mieluiten ilman vaikeita lisäsiirtymiä. Ensiarvoisen tärkeää kuitenkin on, että peruspalvelut ovat helposti saavutettavissa.

 

On oikein, että esimerkiksi Uudeltamaalta siirretään sote-uudistuksen myötä enemmän rahaa niille alueille, joissa väestö on iäkkäämpää ja sairaampaa.

OSM

Alueellinen yhdenvertaisuus palveluiden saamisessa on tärkeää.

 

Eduskunnan pitäisi säätää laki, jolla hyvinvointialueet saisivat verotusoikeuden. 

OSM

Luo selkeyttä, kun sekä vastuu palveluista että sen rahoitus ovat samalla toimijalla.

 

On hyvä asia, että homo- ja lesbopareilla on samat avioliitto- ja adoptio-oikeudet kuin heteropareilla.

TSM

Kyllä

 

Jos valtio tarjoaa turvapaikanhakijoiden vastaanottokeskuksen perustamista kotikuntaani, tarjous pitää hyväksyä.

TSM

 

Kouluissa kohdellaan koululaisia liian lepsusti. Tiukempi kuri tekisi kouluista parempia.

OEM

 

Perinteiset arvot – kuten koti, uskonto ja isänmaa – muodostavat hyvän arvopohjan politiikalle.

OEM

Riippuen siitä mitä näillä tarkoitetaan.

 

Julkisia palveluita tulisi ulkoistaa entistä enemmän yksityisten yritysten tuotettavaksi.

OEM

 

Jos tulee eteen tilanne, jossa on välttämätöntä joko leikata julkisia palveluita ja sosiaalietuuksia tai korottaa veroja, veronkorotukset ovat parempi vaihtoehto.

OSM

Tulee tarkastella tarkasti, yleispätevää sääntöä ei ole.

 

Suuret tuloerot ovat hyväksyttäviä, jotta erot ihmisten lahjakkuudessa ja ahkeruudessa voidaan palkita.

OEM

Tuloerot ovat hyväksyttäviä, suuret tuloerot haitallisia.

 

Nykyisen kaltaiset palvelut ja sosiaalietuudet ovat pitemmän päälle liian raskaita julkiselle taloudelle.

OEM

Hartaasti toivon, että näin ei ole, ja siksi haluan olla kehittämässä hyvinvointialueita, jotta palvelut pystyttäisiin tuottamaan mahdollisimman tarkoituksenmukaisella tavalla ilman tarvetta palvelutason heikentämiselle.

 

Talouskasvu ja työpaikkojen luominen tulisi asettaa ympäristöasioiden edelle, silloin kun nämä kaksi ovat keskenään ristiriidassa.

OEM

Onneksi usein on löydettävissä win-win -tilanteet eikä tarvitse lähestyä vain vastakkainasettelun kautta.

 

Kaikessa päätöksenteossa pitäisi arvioida vaikutukset ympäristöön ja tarvittaessa luopua ympäristölle haitallisista hankkeista.

TSM

 

Hyvinvointialueen uuden asiakas- ja potilastietojärjestelmän hankinnassa tulee painottaa enemmän hintaa kuin uusia ominaisuuksia.

OSM

Ensisijaisesti tulee painottaa tarpeeseen vastaamista; sitä, että järjestelmä tekee sen mitä siltä tarvitaan ja on helppokäyttöinen ja tehokas, siis käytettävyyttä ja käyttäjäkokemusta. Kun ne ovat kunnossa, myös käyttö on tehokasta ja näin ollen kustannusystävällistä.

 

Pelastustoimen palveluissa lähitulevaisuuden tärkein tavoite on vasteaikojen lyhentäminen maakunnan reuna-alueilla.

OSM

 

On tärkeämpää saada yhteys ammattilaiseen mahdollisimman nopeasti esimerkiksi etäpalveluna kuin se, että palvelupiste on mahdollisimman lähellä.

TSM

Usein etäpalvelunkin kautta ammattilainen pystyy arvioimaan tarpeen saada jatkohoitoa, kirjoittaa tarpeellisia lähetteitä, antamaan hoito-ohjeita, tehdä reseptejä ja ohjata tarvittaessa jatkohoitoon. Toisaalta kun tarjotaan palveluita etänä, on äärimmäisen tärkeää, että tarjotaan myös tuki palveluiden käytön opastamiseen siten, että realistisesti jokainen avun saa, ja varmistetaan että niille, jotka eivät pysty etäpalveluita käyttämään, on apu saatavilla perinteisin keinoin.

 

Jokaisessa kunnassa tulee sijaita vähintään yksi sosiaali- ja terveysasema. 

OSM

Tärkeintä on, että palvelut ovat kohtuullisen matkan päässä ja kohtuullisessa ajassa saavutettavissa, ei niinkään kuntarajat.

 

Jokaisella hyvinvointialueella on oltava ympäri vuorokauden päivystävä sairaala, vaikka se lisäisi kustannuksia.

OSM

Keski-Suomessa on ehdottoman tärkeää olla ympäri vuorokauden päivystävä sairaala.

 

Hallituksen ajamaa seitsemän päivän hoitotakuuta ei pidä säätää, koska se on liian kallis, eivätkä hyvinvointialueet pysty täyttämään vaatimusta.

Täysin eri mieltä (TEM)

Mitä nopeammin sairaudet ja tapaturmat hoidetaan, sitä edullisempaa se usein on. Usein hoitoon pääsemisen viivästyminen lisää kustannuksia niin suoraan (sairaudet pahenevat, tarvitaan raskaampaa hoitoa) kuin myös välillisesti (poissaolot työstä pitkittyvät, vaikutukset perheisiin ym.).

 

Hyvinvointialueen tulee mahdollistaa yksityiseen hoitoon pääsy palvelusetelillä, jotta hoitoon pääsyn määräajoista ei lipsuta.

OSM

Tarvittaessa

 

Lääkäriaika on jatkossa kyettävä varaamaan netin kautta myös julkisella puolella kaikkialla Suomessa.

OSM

Kun hoitojonoja saadaan lyhennettyä, voidaan hoitajatyövoimaa vapauttaa itse hoitotyöhön, kun hoitajia ei tarvita nykyisessä määrin puhelimeen vastaamassa ja hoidontarpeen arviointia tekemässä.

 

Hoitajamitoitus on peruttava, koska hoitajapulan vuoksi lain edellyttämiä tavoitteita ei ole mahdollista saavuttaa kaikissa yksiköissä, ja osa vanhuksista pärjäisi pienemmälläkin hoitajamäärällä.

TEM

 

Hoitajamitoituksesta huolimatta yksiköt voivat toimia henkilökuntapulan vuoksi yhä vajaalla miehityksellä. Jatkuvasti alimiehityksellä toimiva yksikkö tulee sulkea ja asukkaat siirtää toiseen hoivakotiin.

TSM

Jokaisella vanhuksella on oikeus taatusti laadukkaaseen ja riittävään hoivaan.

 

Vanhusten hoivassa painopistettä on entisestään siirrettävä tuettuun kotihoitoon.

TSM

Kotihoito on usein vanhusten oma toive. Sen mukaan on toimittava niin pitkään kuin mahdollista.

 

 

Vaikka uusi teknologia olisi ikääntyneille haasteellisempaa, heidän on tyydyttävä etäpalveluihin siinä missä muidenkin.

TEM

Kyse ei ole vain valinnasta. Ikäihmisten kohdalla myös tosiasiallinen kognitiivisten kykyjen heikkeneminen ja esimerkiksi muistisairaudet tuovat haasteita pystyvyyteen teknologian käytössä. Kultakin voi vaatia vain sen verran kuin mihin yksilö pystyy. Palvelut tulee tarjota siten, että ne saavuttavat tarvitsijansa.

 

Kuraattorit ja psykologit kuuluvat oppilaiden lähelle kouluihin, eikä heidän työpanostaan saa käyttää hyvinvointialueen muihin tarpeisiin.

OSM

 

Hyvinvointialueen tulee säilyttää maailmallakin ihaillut neuvolapalvelut täysin julkisen puolen tuotettavina, eikä pienimpiäkään neuvoloita saa lakkauttaa.

OSM

Tässäkin tärkeintä on palvelun saatavuus kohtuullisen matkan ja ajan päässä, ei niinkään ehdoton kaiken säilyttäminen. Neuvolapalveluissa julkisen palvelun priorisointi on kuitenkin sinällään tärkeää.

 

Hoitohenkilökunnan tulee saada muita suuremmat palkankorotukset työn kuormittavuuden vuoksi.

OEM

Työhyvinvointi ja työn mielekkyys on tärkeintä. Työkuorman tulee olla kohtuullinen.

 

Hoitajapulan ratkaisuksi on tarjottu usein työperäistä maahanmuuttoa. Sote-palveluihin löytyy kuitenkin riittävästi henkilökuntaa ilman voimakasta maahanmuuttoa. 

OEM

Realiteetit kertovat toisin. Hoitajapulasta on varoiteltu vuosia, mutta siihen ei silti ole kyetty reagoimaan ajoissa.

 

Suomessa työskentelevältä sairaanhoitajalta vaaditaan hänen hoitamiensa tehtävien edellyttämä riittävä kielitaito. Hoitajien pätevyys- ja kielivaatimuksia tulee höllentää hoitajapulan lieventämiseksi.

TEM

Kielen oppimista tulee tukea voimakkaasti. On tärkeää, että hoitoa saa siten, että kielimuuri ei tuota ongelmia eikä huolta ja kukin hoidon saaja voi luottaa saavansa pätevää hoitoa.

 

Maakuntavero tulee ottaa käyttöön hyvinvointialueiden tulevaisuuden ja itsenäisyyden takaamiseksi.

OSM

Rahoitus ja palveluiden tuottaminen on loogista olla samoissa käsissä.

 

Kokonaisveroaste saa nousta hyvinvointialueiden ja maakuntaveron myötä, jotta kansalaisten terveydenhuolto voidaan turvata. 

OSM

Korkeintaan hyvin maltillisesti. Tämä näyttää kuitenkin todennäköiseltä väestön voimakkaasta ikääntymisestä johtuen.

 

Jos hyvinvointialue ei selviydy jatkossa mahdollisen maakuntaveron tuotoilla, se on liitettävä toiseen hyvinvointialueeseen.

OSM

 

Hyvinvointialueen ei tule nostaa asiakaspalvelumaksuja sote-palvelujen rahoittamiseksi.

OEM

Maksut ovat nyt vielä varsin kohtuulliset. Tarvittaessa hyvin maltillinen nosto on mahdollista, mutta tällöinkin on taattava se, että maksut eivät muodostu hoidon saamisen esteeksi, vaan jokainen saa hoitoa maksukyvystä riippumatta.

 

Hyvinvointialueiden tulee ulkoistaa sosiaali- ja terveyspalveluja nykyistä mallia enemmän yksityisille sote-firmoille.

OEM

 

Sote-uudistukselle tulee määritellä selkeä säästötavoite, vaikka se tarkoittaisi palveluista leikkaamista. 

OEM

 

Hyvinvointialueen hallituksen puheenjohtajan pitää toimia tehtävässä kokopäiväisesti ja hänelle tulee maksaa sen mukaista palkkaa/palkkiota esimerkiksi 6000-7000 euroa kuussa.

OSM

 

Hyvinvointialueen hallituksen puheenjohtajan pitää toimia tehtävässä kokopäiväisesti ja hänelle tulee maksaa sen mukaista palkkaa/palkkiota esimerkiksi 6000-7000 euroa kuussa.

OSM

Työtä tulee olemaan paljon. On myös otettava huomioon, että hyvinvointialueen hallituksen puheenjohtaja ei realistisesti pysty tällöin hoitamaan luottamustoimia ja työtä useilla eri hallinnon tasoilla, vaan on syytä keskittyä hyvinvointialueeseen.

 

Hyvinvointialueille ei tule jatkossa siirtää yhtään lisää tehtäviä. 

OEM

Ollaan aivan alussa eikä vielä tule lukita tällaisia asioita tiukasti, vaan tarkastella tilannetta sen kehittyessä parhaan toteutustavan löytämiseksi.

 

Ministerien ja kansanedustajien ei pitäisi olla ehdolla aluevaltuustoihin.

OEM

Heidän mukana olemisesnsa nostaa myös äänestysaktiivisuutta, mikä on tärkeää. Tosiasiallisesti tuskin kuitenkaan pystyvät kovin paljon aikaansa aluevaltuustotyöhön jakamaan.

 

Palo- ja pelastustoimen tuleva siirto kunnilta hyvinvointialueille pitää perua.

OEM

Kun palo- ja pelastustoimikin siirtyy hyvinvointialueille, niin esimerkiksi pelastustoimen ja ensihoidon yhteistyö on sujuvampaa.

 

Palo- ja pelastustoimen riittävät resurssit tulee varmistaa säädöksillä.

TSM

 

Pienillä paikkakunnilla hälytystehtäviin riittää VPK:n toimipiste.

OSM

Riippuen etäisyyksistä enemmän kuin kuntarajoista

 


Iltalehti

Digi- ja etävastaanotoilla voidaan korvata terveys- ja sosiaalihuollon lähipalveluja.

Samaa mieltä

Osin ja osalle ihmisistä voidaan korvata. On kuitenkin ehdottoman tärkeää huolehtia siitä, että he joille digi- ja etävastaanotto ei syystä tai toisesta sovi, saavat palvelun edelleen perinteisenä kasvokkaispalveluna

 

Hyväksyn, että hyvinvointialueeni liitetään elinvoimaisempaan hyvinvointialueeseen palveluiden turvaamiseksi.

TEM

Keski-Suomi pärjää itsenäisenä.

 

Riippumatta päätetystä sote-mallista, jokaisen pitäisi pystyä valitsemaan hoitopaikkansa, vaikka sitten yksityiseltä sektorilta.

EM

Valinnanvapaus on tärkeää, mutta kaikkeen sitä ei voi soveltaa.

 

Jos rahat meinaavat loppua, mieluummin nostetaan veroja kuin karsitaan palveluita.

SM

Tulee tarkastella tarkasti, yleispätevää sääntöä ei ole.

 

Sote-uudistuksen ei pitäisi kasvattaa julkisia menoja.

TSM

Sote-uudistuksen yhtenä tavoitteena on kustannusten kasvun hillitseminen.

 

Maakuntavero pitää ottaa käyttöön. Sen kautta maakunnat voivat kehittää itsenäisesti sote-palvelujaan, mutta se voi johtaa siihen, että veroprosentti on erisuuruinen eri alueilla.

SM

Luo selkeyttä, kun sekä vastuu palveluista että sen rahoitus ovat samalla toimijalla.

 

Hoitajille pitää maksaa lisää palkkaa, vaikka se johtaisi kulujen kasvamiseen.

Neutraali

Asia ei kuulu poliitikkojen päätettäväksi. Palkan lisäksi tärkeää on työhyvinvointi ja se, että työmäärä on kohtuullinen.

 

Sosiaali- ja terveysalan henkilöstöpulaa täytyy helpottaa palkkaamalla työntekijöitä ulkomailta.

Tämä on realistisesti välttämätöntä. Työvoimapula on akuutti eikä Suomessa jo oleva työvoima riitä sitä paikkaamaan. Samalla on tärkeää huolehtia suomen kielen taidon tehokasta oppimisesta ja tukea kotoutumista.

 

Pelastustoimen rahoitus on turvattava, vaikka se vähentäisi rahoitusta sosiaali- ja terveyspuolelta.

Neutraali

 

Jos asiakkaalle ei saada järjestettyä kiireetöntä hoitoa perusterveydenhuollossa 7 vuorokauden sisällä, asiakkaalle on tarjottava palveluseteli yksityiseen terveydenhuoltoon.

TSM

Hieman pidemmän aikavälin tavoitteena tulee saada toteutettua seitsemän vuorokauden hoitotakuu. Yksityinen terveydenhuolto voi tässä auttaa.

 

Vastustan vuosittaista Pride-viikon sateenkaariliputusta alueellani.

TEM

Kannatan Pride-liputusta. Moninaisuus on tärkeää ja jokaisen tulee voida kokea olevansa hyväksytty. Niin ei vielä ole, joten Pride-liputusta tarvitaan.

 

Kuntaani voi ottaa lisää pakolaisia ja turvapaikanhakijoita.

TSM

Tarvitaan työperäistä maahanmuuttoa, mutta myös pakolaiset ja turvapaikanhakijat ovat tervetulleita niin inhimillisistä syistä kuin myös yhtä lailla hekin opiskelemaan, työskentelemään ja elämään arkeaan.

 

Yhteiskunnan pitäisi ohjata vahvasti siihen, että molemmat vanhemmat ovat perhevapaalla yhtä paljon lasten kanssa kotona.

TSM

 

Ilmasto- ja ympäristönäkökulma on otettava huomioon kaikessa päätöksenteossa.

TSM

 

Alueellani on ennemmin helpotettava yksityisautoilua kuin kehitettävä julkista liikennettä.

EM

Molemmista tulee huolehtia. Julkisen liikenteen suosion kasvu on erittäin tärkeää, joten siksi mm. joukkoliikenneverkostoa tulee kehittää, kuten on suunnitelmissakin.

 

Jokaisessa Keski-Suomen kunnassa pitää olla vähintään yksi sosiaali- ja terveysasema.

EM

Riippuen etäisyyksistä. Tärkeintä on, että palvelut ovat kohtuullisen matkan päässä ja kohtuullisessa ajassa saavutettavissa, ei niinkään kuntarajat.

 

Kinnulan ja Jämsän sote-ulkoistukset täytyy mitätöidä, jotta Keski-Suomen hyvinvointialue voi järjestellä palvelut vapaasti.

SM

 

Keski-Suomen hyvinvointialueen pitää hankkia uusi sote-tietojärjestelmä yhdessä yhden tai useamman muun hyvinvointialueen kanssa.

SM

 

Keski-Suomen hyvinvointialueelle pitää perustaa aluelautakuntia, jotta Jyväskylän valta ei kasva liian suureksi päätöksenteossa.

SM

 

Sosiaali- ja terveyspalveluja voi keskittää Jyväskylään, jos sillä voidaan taata palveluiden saatavuus ja laatu.

SM

Keskittäminen tuo tehokkuutta – kun tarvitaan erikoissairaanhoitoa, on hyvä saada koko paketti samasta paikasta joutumatta siirtymään ja jonottamaan aina uudestaan seuraavaan paikkaan. Usein tarvittavat tavanomaiset sote-palvelut on kuitenkin syytä saada läheltä.

 


Yle

Vaalilupaus 1:

Toimin sosiaali- ja terveyspalveluiden saatavuuden ja yhdenvertaisuuden parantamiseksi.

Vaalilupaus 2:

Painotan ikäihmisten hoivan laatua sekä lasten ja nuorten mielenterveyspalveluiden saatavuutta.

Vaalilupaus 3:

Pohjaan päätöksentekoni ja vaikuttamiseni tutkittuun tietoon.

 

Vastuu terveydestä ja hyvinvoinnista on viime kädessä ihmisellä itsellään.

JSM (Jokseenkin samaa mieltä)

Terveyden ylläpitämisen, kuten liikkumisen ja terveellisesti syömisen osalta kyllä siinä määrin kuin se kullekin on mahdollista. Samoin yksilöllä on vastuu hakeutua hoitoon, kun sille on tarvetta. Siinä vaiheessa, kun yksilö hakeutuu hoitoon, astuu kuvaan yhteiskunnan vastuu tarjota tarvitut palvelut.

 

Kun julkisia menoja ja tuloja tasapainotetaan, se on tehtävä mieluummin menoja karsimalla kuin veroja kiristämällä.

JSM

Ei ole suoraviivaista eikä mustavalkoista. Jatkuvasti tulee etsiä tapoja tuottaa palvelut tarkoituksenmukaisella tavalla ja tehokkaasti, mutta välttämättömyydet on säilytettävä.

 

Suomen pitää olla edelläkävijä ilmastonmuutoksen vastaisessa taistelussa, vaikka se aiheuttaisi suomalaisille kustannuksia.

JSM

Tuo myös tuloja, ja on vastuullista.

 

On oikein nähdä vaivaa sen eteen, ettei vahingossakaan loukkaa toista.

JSM

Se, että toimii loukkaamatta muita, rakentaa yhteistyötä ja edistää siten yleistä hyvää. Toisaalta rehellinenkin tulee olla.

 

Yhteiskunnan johtavissa asemissa olevat eivät ymmärrä kansan kohtaamia ongelmia.

JEM

Mitä kauemmin ja enemmän toimii johtavassa asemassa, voi etäännyttää ymmärtämästä ’kansan’ kohtaamia ongelmia. Siksi on tärkeää, että kohtaa säännöllisesti ihmisiä oman kuplan ulkopuolelta, mikä ikinä se kupla onkaan.

 

Hyvinvointialueille tulee antaa tulevaisuudessa verotusoikeus.

JSM

Rahoituksen ja vastuun palveluista tulee olla samalla toimijalla.

 

Hyvinvointialueille ei tule lähivuosina siirtää lisää tehtäviä sosiaali-, terveys- ja pelastuspalveluiden lisäksi.

JSM

Ei heti – ensin on saatava rauha rakentaa peruspaketista toimiva. Myöhemmin voi kuitenkin olla perusteltua siirtää esimerkiksi eläinten terveyden ja hyvinvoinnin valvonta sekä eläinlääkäripalvelut laajemman alueen vastuulle.

 

Sosiaali- ja terveyspalvelut tulee avata tulevaisuudessa myös yksityisten tuottajien kilpailtavaksi.

JSM

Yksityisiä tarvitaan julkisen rinnalla. Hyvinvointialueilla on kuitenkin säilyttävä vastuu laadusta ja valvonnasta.

 

On hyväksyttävä, että asuinpaikka vaikuttaa julkisten palveluiden saatavuuteen.

JEM

Lakisääteiset palvelut tulee aina olla saatavilla, mutta valitettavasti on myös selvää. että 30 kilometriä maaseutukunnan keskustasta asuessa lähipalvelut eivät ole yhtä hyvät kuin kaupungissa asuessa. Toisaalta hyvinvointialueella tuotettavat palvelut sinänsä ovat kaikille yhtä kattavat, mutta etäisyys niihin poikkeaa. Tätäkin eriävää etäisyyttä tosin paikataan verkkovälitteisten ja toisaalta liikuteltavien (mm. palvelut tuodaan säännöllisesti paikalle autokyydein) palveluiden avulla.

 

On parempi lisätä tehohoitopaikkoja koronapotilaille kuin rajoituksia koko yhteiskunnalle.

JSM

Ei ole selvää, että meillä on resursseja lisätä tehohoitopaikkoja riittävässä määrin – toisaalta taas koko yhteiskunnan kattavat rajoitukset ovat kalliita nekin vaikuttaen talouteen, työllisyyteen, hyvinvointiin ja terveyteen.

 

Eutanasia, eli kuolinavun antaminen, tulisi sallia lailla.

TSM

On tilanteita, joissa eutanasia on armollisinta kärsivälle. Kuolinavun antamisen tulee tietysti olla tiukasti säänneltyä.

 

Olen valmis tinkimään oman kotikuntani palveluista, jos se on koko hyvinvointialueen etu.

JSM

 

Kaikissa alueen toimipisteissä, kuten sairaaloissa ja hoivakodeissa, tulee olla vähintään yksi kasvisruokapäivä viikossa.

JSM

Toimin aiemmin Jyväskylän ruokapalvelun, Kylän Kattauksen, johtokunnan puheenjohtajana, joten tämä aihe on tuttu. Kasvisruuan osuutta on helpompi lisätä lasten, nuorten ja työikäisten ruokapalveluissa kuin sairaalaolosuhteissa ja hoivakodeissa. Sairaiden ja vanhusten kohdalla tärkeintä on, että riittävä ravinnonsaanti toteutuu ja tässä suhteessa on riski ajaa kasvisruuan lisäämistä tai uusia ruokia aggressiivisesti. Toisaalta toki on paljon lähes kaikille tuttuja ja maistuvia, ravinteikkaita kasvisruokia, jotka tulevat siten hyvin syödyiksi ja yksi kasvisruokapäivä ei ole paljon. Makumieltymyksiä kunnioittaen, riittävä ravinnonsaanti kärkenä edeten tulee kasvisruuan osuutta lisätä.

 

Hyvinvointialueen tulisi lähtökohtaisesti omistaa toimitilansa.

JSM

Hyvinvointialueen kohdalla toimitilojen oleminen täysin omissa käsissä tuo vakautta, mutta ei se välttämätöntä ole.

 

Hyvinvointialueeni tulee aktiivisesti edistää rekrytointeja EU:n ulkopuolelta työntekijäpulan paikkaamiseksi.

JSM

Tutkittuun tietoon pohjaten tarvitsemme työperäistä maahanmuuttoa.

 

Vieraskielisten sosiaali- ja terveyspalveluiden tarjoaminen on kannattavaa, vaikka se lyhyellä aikavälillä tuottaisi kustannuksia.

JSM

Välttämätöntä ja inhimillisesti tarpeellista, mutta toki myös suomen kielen opettaminen täällä asuville on tarpeen.

 

Hyvinvointialueeni on ostettava palvelua yksityisiltä, jotta hammashoidon jonot saadaan lyhenemään.

TSM

Näin tehdään tällä hetkellä ja tämä on tarpeen edes jotakuinkin kohtuullisen palveluiden saatavuuden tukemiseksi. Yksityinen etenkin hammashoidon kohdalla vaikuttaa olevan hyvä julkisen puolen palveluiden täydentäjä.

 

Sairaala Novan erikoissairaanhoito pitää säilyttää vähintään nykytasolla.

TSM

Taso tulee säilyttää, mutta palvelusisällöt voivat elää. Toisissa asioissa on lähetettävä hoitoon toisaalle, mutta myös Novaan tuodaan potilaita muilta alueilta.

 

Ei haittaa, vaikka kaikki hyvinvointialueeni kunnat eivät saa edustajaa aluevaltuustoon.

JEM

On realistista, että näin tapahtuu, mutta toki se on myös harmillista kuntalaisille. Palveluiden saatavuus ja laatu eri kunnissa ei saa kuitenkaan olla kiinni siitä onko kunnalla omaa edustajaa. Jyväskyläläinen pitäkööt huolta myös Kyyjärven, Sumiaisten (Äänekosken) ja Laukaan palveluista.

 

Hyvinvointialueeni tulee tarjota maksuton ehkäisy alle 25-vuotiaille.

JSM

Tämä on tutkitusti kannattavaa.

 

Hyvinvointialueeni tulee tarjota säännöllisin välein maksuton hammastarkastus kaikille aikuisille.

JSM

Säännöllisin välein tarjottava hammastarkastus kaikille on järkevää ennaltaehkäisevää terveydenhoitoa – ja tällä hetkellä valitettavan retuperällä. Nyt jonot ja hoitoonpääsy ovat karmealla tasolla esimerkiksi Jyväskylässä. Tilanteen korjaaminen ei ole helppoa eikä nopeaa, mutta kun siihen päästään, säästetään resursseja, kun ongelmat saadaan hoidettua ajoissa eikä nykytavalla, jossa hoitamattomuuden vuoksi hoidon tarve on kasvanut ongelmien päästyä pahenemaan. Täyttä maksuttomuutta ei tarvitse olla, mutta nykyiset maksut ovat monelle este hoitoon hakeutumiselle. Nykyisin myös suun terveydenhuollon käynti- ja toimenpidemaksut lasketaan mukaan terveydenhuollon maksukattoon, mikä on erittäin hyvä parannus.

 

Hoitajien palkkoja on nostettava, vaikka se kasvattaisi kustannuksia.

JSM

Asia ei kuulu poliitikkojen päätettäväksi. Palkan lisäksi tärkeää on työhyvinvointi ja se, että työmäärä on kohtuullinen.

 

Asiakasmaksujen tulisi olla sidonnaisia asiakkaan tulotasoon.

JEM

Tämä mm. lisäisi byrokratiaa ja kankeuttaisi palveluiden saatavuutta.

 

Hoitajat tulee velvoittaa ottamaan koronarokote.

TSM

Jo päätetty.

 

Hyvinvointialueellani tulee olla käytössä huumeiden käyttöhuone.

JEM

 

Kaikille vanhuksille on taattava oikeus palvelukotipaikkaan haluamallaan paikkakunnalla.

JSM

Pääsääntöisesti omasta kotikunnasta.

 

Kun hyvinvointialueeni ostaa sosiaalipalveluita, kuten asumispalveluita tai hoivaa, tulee suosia paikallisia palveluntuottajia.

TSM

 

Rästiin jääneistä asiakasmaksuista ei pitäisi seurata luottohäiriömerkintää.

TSM

Vihreiden vaaliohjelmassa todetaan: “Vihreällä hyvinvointialueella varmistetaan, ettei kukaan velkaannu terveyspalvelujen asiakasmaksujen takia.”

 

Sopimuspalokuntien (mm. vapaapalokuntien) pitäisi saada entistä enemmän vastuuta ja rahallista tukea pelastuslaitoksilta.

JSM

 

Pelastustoimi on pidettävä omana, erillisenä toimialana hyvinvointialueellani ja sille on osoitettava oma rahoitus.

JSM

Pelastustoimi eroaa muusta hyvinvointialueen toiminnasta luonteeltaan, joten tämä on perusteltua.

 


Ylen yhteistyömediat:

Maakuntien itsehallintoa pitää vahvistaa tulevina vuosina.

TSM

 

Aluevaltuustoille tulee antaa oikeus päättää susien kaatoluvista alueellaan.

TEM

Kaatoluvista päättämistä ei pidä antaa poliitikoille eikä varsinkaan elimelle, jonka pääasiallinen tehtävä on sosiaali- ja terveydehuolto eikä ymmärrystä riista-asioista ole riittävästi / ollenkaan.

 

Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen on haja-asutusalueilla oltava vastaavalla tasolla kuin kaupungeissa.

JEM

 

Osa fyysistä vastaanottokäyntiä edellyttävistä sosiaali- ja terveyspalveluista voidaan tulevaisuudessa korvata digitaalisilla palveluilla.

TSM

 

Äänestäjillä on aluevaaleissa käytössään riittävästi faktapohjaista tietoa äänestyspäätöksensä tueksi.

JSM

Toivottavasti. Väitän, että helposti saatavilla sitä ei ole, mutta vaivannäön kautta kyllä.

 

Aluevaalien osalta on levitetty disinformaatiota eli vääristeltyä informaatiota.

JSM

Tyypillisesti näin tapahtuu vaaleissa aina, valitettavasti. On puolueita ja ehdokkaita, jotka pyrkivät asioita kärjistämällä ja vääristämällä tuomaan itseään paremmin ja houkuttelevammassa valossa esiin.

 

Hyvinvointialueen on tarjottava vaihtoehtona aina palveluseteliä, mikäli hoitoa ei voida muutoin taata ruotsiksi.

TSM

Jos henkilö tarvitsee palvelua ruotsiksi.

 

Lääkäri tai muu asiantuntija voi ottaa yhteyttä puhelimitse tai videolla myös toiselta paikkakunnalta, mikäli hoitoa tarvitsee nimenomaan omalla äidinkielellä tai ruotsiksi.

TSM

 


 

Keskisuomalainen

Vaalikoneen julkaisijoina toimivat Etelä-Suomen Media, Mediatalo ESA, Hämeen Sanomat, Keski-Suomen Media, Savon Media, Kaakon Viestintä ja PunaMusta.

 

Julkisten sosiaali- ja terveyspalvelujen vastaanottoaikoja tulee tarjota nykyistä enemmän myös iltaisin ja viikonloppuisin, vaikka se lisäisi kustannuksia. 

JSM

Tämä voi kyllä lisätä suoria kustannuksia, mutta toisaalta välillisesti tuoda säästöjä, kun palvelun tarvitsijan ei tarvitse olla esimerkiksi työstä tai opinnoista pois joustavampien vastaanottoaikojen myötä. Toisaalta taas erityisesti digipalvelut paikkaavat tarvetta ja tarjoavat palveluita jo nyt myös aika- ja paikkariippumattomasti.

 

Ihmisten harvemmin tarvitsemia sote-palveluita voi keskittää Jyväskylään.

TSM

Nimenomaan harvemmin tarvittuihin palveluihin tämä sopii. Keskittäminen tuo tehokkuutta ja varmentaa henkilökunnan saatavuutta.

 

Aluevaltuuston pitää asettaa hyvinvointialueelleni hoitajamitoitus myös vanhusten kotihoitoon, vaikka laki ei sitä velvoita. 

TSM

Myös kotihoidon tulee olla laadukasta ja riittävää.

 

Nuorten ahdistus- ja masennusoireisiin on puututtava nykyistä ripeämmin, vaikka se lisäisi kustannuksia.

TSM

Lyhyellä aikavälillä kustannukset voivat nousta, mutta pidemmällä aikavälillä ne oletettavasti pienenevät, kun ongelmat eivät pääse hankaloitumaan ja esimerkiksi opiskelukyky ei heikkene tai vaarannu pitkäkestoisesti ja nuoren syrjäytymisuhka toivottavasti saadaan torjuttua nopeasti.

 

Sosiaali- ja terveyspalvelujen toimivuus on tärkeämpää kuin niiden läheinen sijainti. 

JSM

Toisaalta läheinen sijainti myös varmentaa palvelun piiriin hakeutumista. Toisaalta taas keskittäminen on taloudellinen välttämättömyyskin – kaikkea ei voi tarjota jatkuvasti saatavissa olevana lähipalveluna. Tarpeeseen pystytään kuitenkin vastaamaan myös liikkuvina palveluina ja digipalveluina.

 

Omaishoidontuen taso tulee yhtenäistää parhaiten resursoidun kunnan tasolle Keski-Suomessa.

JSM

Omaishoidontuki yleisesti on varsin pieni, vaikka omaishoito säästää yhteiskunnan kustannuksia huomattavasti ja omaishoitajien työpanos on äärimmäisen tärkeä.

 

Jokaisessa Keski-Suomen kunnassa pitää olla mahdollisuus tavata sosiaalityöntekijä paikan päällä.

TSM

Ei välttämättä kuitenkaan joka (arki)päivä. Esimerkiksi tässä voi kyseessä olla liikuteltava palvelu.

 

Jokaisessa kunnassa pitää olla vähintään yksi sosiaali- ja terveyspalveluja tarjoava toimipiste, jossa on pysyvä lääkärin vastaanotto.  

JSM

Viittaan edelliseen: ei välttämättä kuitenkaan joka päivä ja palvelua voi tarjota myös liikkuvana palveluna. Esimerkiksi kun kunnassa on alle 2 000 asukasta, päivittäin tarjolla oleva lääkärin vastaanotto voi olla ylimitoitettua resursseihin nähden.

 

Keski-Suomeen tulisi tulisi perustaa nykyistä enemmän fyysisiä perhekeskuksia, joista perheet voisivat saada apua ja tukea arkeensa.

JEM

Perhekeskuksia on Keski-Suomessa jo melko kattavasti.

 

Ambulanssien saapumista haja-asutusalueille tulee nopeuttaa huomattavasti nykyisestä, vaikka se lisäisi kustannuksia nykytilanteeseen verrattuna.

JSM

Vasteajat kauempana keskuksista ovat huolestuttavan pitkät.

 

Keski-Suomen hyvinvointialueen pitää hankkia koko hyvinvointialuetta palveleva asiakas- ja potilastietojärjestelmä vaikka sen hankintahinta olisi korkeampi kuin julkisuudessa esillä olleen Asterin.

TSM

Tarvittaisiin laajemmin kuin vain Keski-Suomen hyvinvointialueella käytettävä järjestelmä. Kun järjestelmä on oikeasti hyvä; tehokas ja helppo käyttää ja se toimii saumattomasti yhteen muiden järjestelmien kanssa, se tehostaa ja sujuvoittaa työtä ja tukee kuntalaisten terveydenhoitoa ja asiointia, ja tällöin tuo myös säästöjä kalliistakin hankintahinnasta huolimatta. MUTTA: juurikin hyvään käytettävyyteen ja laadukkaaseen käyttäjäkokemukseen tulee kiinnittää huomiota ensimetreiltä alkaen, koko kehitysprosessin ajan, käyttöönottovaiheessa ja yhä ylläpidossa.

 

Rahoitus paloasemien nykyisen verkoston säilyttämiseksi on turvattava, vaikka se merkitsisi säästämistä sote-palveluista. 

JEM

Tarpeetonta vastakkainasettelua

 

Sähköisiä lääkärin ja hoitajan etävastaanottoja tulee lisätä Keski-Suomessa.

TSM

Sähköiset palvelut tehostavat palveluiden saatavuutta ja hoitoa sekä tuovat joustavuutta, mutta liikaa ei niiden varaan saa tuudittautua, eikä ole tähän mennessä tuudittauduttukaan. Kaikille ne eivät sovi ja heille, joilla ei ole pystyvyyttä niitä käyttämään, tulee yhtä tarjota palvelut perinteisin tavoin.

 

Vanhusten palveluasuminen ja lyhytaikaishoito tulisi tarjota saman kunnan alueelta, jossa vanhus asuu.

TSM

Pääsääntöisesti näin.

 

Työnantajana hyvinvointialueen pitää olla valmis korottamaan henkilöstön palkkoja yleistä tasoa enemmän, jotta saadaan riittävästi osaavia työntekijöitä. 

Neutraali

Kaksi perustelua:
– Palkkaneuvottelut käydään työnantajien (/työnantajaliittojen) ja työntekijöiden (/työntekijöiden) välillä. Poliitikoille tämä asia ei kuulu.
– Työhyvinvointi on jopa palkkaa tärkeämpi tekijä, mm. työssä jaksaminen, riittävä resursointi.

 

On erittäin tärkeää pitää Keski-Suomen hyvinvointialueen menokuri sellaisena, että lisärahoitusta palvelujen järjestämiseen ei jouduta koskaan hakemaan.

JSM

Väestö ikääntyy ja palveluiden tarve tulee siksi väistämättä kasvamaan. On myös todennäköistä, että kustannukset kasvavat. Menokurista on kuitenkin huolehdittava ja etsittävä jatkuvasti keinoja toteuttaa palvelut tarkoituksenmukaisella ja tehokkaalla tavalla.

 

Hyvinvointialueen tulee välttää sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen ostamista yksityisiltä palveluntuottajilta.  

TEM

Yksityinen pystyy monessa täydentämään julkisen palvelutarjontaa tarpeellisella tavalla. On tärkeääkin, että myös vaihtoehtoja on. Samalla yksityiset palveluntuottajat toimivat hyvänä kirittäjänä (puolin ja toisin) julkisen kanssa. Yksityiset toimijat tekevät hyvää myös alueen taloudelle.

 

Hyvinvointialueen pitää pyrkiä ensisijaisesti kustannustehokkuuteen, vaikka se tarkoittaisi palvelujen keskittämistä.  

JSM

Sanoisin, että tulee pyrkiä kustannustehokkuuteen, mutta ei ensisijaisesti. Ensisijaista on asukkaiden hyvinvoinnin tukeminen, mutta raameja toteutukselle asettaa talous. Palveluiden keskittämisen tarve on luonnollista ja perusteltua, mutta usein tarvitut palvelut on saatava läheltä myös heille, jotka asuvat kaukana maakuntakeskuksista.

 

Sairaala Novan hoitojonot on saatava nopeasti purettua, vaikka se nostaisi sairaalan aiheuttamia kustannuksia.

JSM

Sairaala Novan aiheuttamat kustannukset ovat olleet odotettua suuremmat eikä se ole OK. Toisaalta erikoissairaanhoidon kustannukset Keski-Suomessa ovat huomattavasti alle maan keskiarvon, joten siihen nähden tilanne ei ole huono. Pitkät hoitojonot eivät kuitenkaan hillitse kustannuksia; tilanteessa, jossa asukkaiden sairauksien hoitaminen lykkääntyy, myös hoidon kustannukset usein kasvavat sairauksien pahentuessa. Vaikka Sairaala Novan kustannukset ovat nyt suuret ja hoitojonojen purkaminenkin on kallista, säästöjä on odotettavissa ajan kanssa.

 

Hyvinvointialueille pitää antaa verotusoikeus (maakuntavero).  

JSM

Rahoitus ja palveluiden tuottaminen on loogista olla samoissa käsissä. On myös hyvä tiedostaa, että kuntavero laskee huomattavasti hyvinvointialueiden aloittaessa.

 

Keski-Suomen tulee ottaa käyttöön lautakuntamalli, jotta pientenkin kuntien edustajat pääsevät vaikuttamaan päätöksentekoon.

TSM

On tärkeää, että jokaisessa kunnassa koetaan, että kunnan asukkaita kuullaan. Lautakuntamalli on perusteltua myös siksi, että hyvinvointialue tulee käsittelemään valtavan suuria ja merkityksellisiä asioita.

 

Aluevaltuustoissa pitäisi olla kuntakohtaiset kiintiöt, jotta pienetkin kunnat saisivat äänensä kuuluviin.  

JSM

Toki suurten kaupunkien valtuutettujen tehtäviin kuuluu ottaa huomioon myös pienten kuntien asukkaiden tarpeet ja ajaa koko hyvinvointialueen asukkaiden etua.

 

Taloudellisiin vaikeuksiin joutuva hyvinvointialue pitää ennemmin yhdistää toiseen hyvinvointialueeseen kuin antaa sille lisää rahaa.

 JSM

Keski-Suomi on kuitenkin kooltaan hyvä ja maantieteellisesti perusteltu omaksi hyvinvointialueekseen.

Facebooktwittermail